Follow

swedish pop culture 

Blev just påmind om "Boten Anna" av Melodikrysset av alla ställen.

Bra skit.

EXTREMT formulaiskt, men dragit till en sådan spets att det är en slags egen estetik.

· · Web · 1 · 1 · 3

swedish pop culture 

@pettter Och så klart har många skrivit en ircbot som heter anna. För en privat kanal skrev jag en. Den är nu helt omskriven och heter, naturligtvis, elsa.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ UMU

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!